Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Apartamentos Mas de Pau

Artikel 1: Definities

Verhuurder: Apartamentos Mas de Pau, gevestigd te Mas de Pau s/n, 44587 Fuentespalda (Teruel).

Huurder(s): de persoon (of de personen) die met Verhuurder een overeenkomst sluit(en) met betrekking tot de huur/het gebruik van een accommodatie en/of overige faciliteiten, alsmede de Gebruiker(s).

Gebruiker(s): de door Huurder opgegeven personen die gebruik zullen maken van de door Huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten, alsmede de personen die met toestemming of door toedoen van de Huurder gebruik maken of toegelaten zijn tot de accommodatie en/of overige faciliteiten.

Reservering: een verzoek om te komen tot het door Verhuurder ter beschikking stellen van een accommodatie en/of overige faciliteit.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Verhuurder en zijn van toepassing op alle reserveringen bij Verhuurder en overeenkomsten die gesloten zijn tussen Verhuurder en Huurder. Gebruikers zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden en eventuele andere opgestelde reglementen van Verhuurder voor de gehuurde accommodatie.

Artikel 3: Reservering en Overeenkomst

Huurder kan via de website van Verhuurder dan wel via een boekingsplatform een Reservering maken. Huurder dient bij het maken van de Reservering alle verzochte gegevens volledig en juist op te geven. Reserveringen kunnen uitsluitend worden gemaakt door personen die 18 jaar of ouder zijn. Tussen Verhuurder en Huurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder de reservering aan Huurder heeft bevestigd, conform de reserveringsbevestiging van Verhuurder (“de Overeenkomst”). De Overeenkomst betreft de huur van (een) accommodatie(s) en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik dat naar zijn aard van korte duur is en eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode (behoudens voor zover de bepalingen geacht worden te gelden na het verstrijken van de overeengekomen periode). Op de Overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden, alsmede de specifieke reserveringsvoorwaarden voor de betreffende accommodatie (“de Reserveringsvoorwaarden”) van toepassing . Indien Huurder een Reservering maakt via een boekingsplatform (bijvoorbeeld Booking.com), dan kunnen ook de algemene voorwaarden van dit boekingsplatform van toepassing zijn en geldt dat eveneens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Huurder dient de reserveringsbevestiging van Verhuurder per ommegaande op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden per ommegaande, en uiterlijk binnen één week na de reserveringsbevestiging, mede te delen aan Verhuurder. Indien Huurder na zijn reservering niet binnen één week een bevestiging heeft ontvangen van Verhuurder, dient Huurder direct contact op te nemen met Verhuurder. Verhuurder is te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen, indien bij de reservering persoonsgegevens van Gebruikers of andere gegevens onvolledig en/of onjuist zijn opgegeven. In dat geval vindt geen restitutie van de Huurprijs plaats en heeft Huurder geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 4: Uitsluiting herroepingsrecht

Reserveringen die door Huurder worden gemaakt zijn wettelijk definitief. Huurder heeft geen herroepingsrecht (oftewel geen bedenkperiode) van veertien dagen.

Artikel 5: Derden en indeplaatsstelling

Huurder is niet bevoegd om aan anderen dan de in de Overeenkomst genoemde Huurders de accommodatie in gebruik af te staan dan wel toegang te verschaffen tot de accommodatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder. Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring door Verhuurder is Huurder bevoegd één of meer Huurders te vervangen door een of meer andere personen. In dat geval kan Verhuurder wijzigingskosten bij Huurder in rekening brengen en blijft Huurder naast de vervangende gebruikers hoofdelijk aansprakelijk tegenover Verhuurder voor de betaling van de volledige huurprijs en eventuele andere verschuldigde kosten (waaronder wijzigingskosten, eventuele extra kosten als gevolg van vervanging, eventuele annuleringskosten, alsmede de borgsom en eventueel daarop in te houden bedragen). Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie en/of de daarin aanwezige inventaris en/of aan het complex/het park en/of aan andere eigendommen van Verhuurder, veroorzaakt door Gebruikers en Huurder staat in voor de naleving van alle verplichtingen door Gebruikers.

Artikel 6: Huurprijs en betaling

Huurder is de huurprijs aan Verhuurder verschuldigd zoals vermeld in de reservering en zoals is bevestigd in de reserveringsbevestiging (“de Huurprijs”). De Huurprijs is inclusief linnenpakket (opgemaakte bedden en twee handdoeken per persoon) en inclusief eindschoonmaak. De Huurprijs is inclusief toeristenbelasting. Betaling van de Huurprijs dient te geschieden bij ontvangst van de reserveringsbevestiging dan wel op de wijze die is aangegeven door Verhuurder. Alle prijzen zijn voor zover van toepassing inclusief btw, tenzij anders is vermeld. Huurder kan na totstandkoming van de Overeenkomst geen gebruik meer maken van kortingen en/of speciale aanbiedingen die net zijn bevestigd bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Verhuurder is ook na totstandkoming van de Overeenkomst bevoegd om prijsverhogingen door te voeren en door te belasten aan Huurder als gevolg van aanpassingen van wettelijke regelingen/bepalingen en verhogingen van de lasten en/of heffingen die betrekking hebben op de accommodatie of Huurders (bijvoorbeeld met betrekking tot btw, toeristenbelasting, assurantiebelasting). Indien de Huurprijs niet (tijdig) wordt voldaan is Verhuurder bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is Verhuurder bevoegd aan Gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen. Huurder blijft alsdan de Huurprijs verschuldigd en Verhuurder kan de accommodatie alsdan opnieuw ter verhuur aanbieden.

Artikel 7: Wijzigingen in Overeenkomst

De beschrijvingen, impressies en indrukken van de accommodaties en van de directe omgeving (bijvoorbeeld voorzieningen, faciliteiten, recreatiemogelijkheden) op de websites van Verhuurder of het boekingsplatform, geven een zo getrouw mogelijk beeld maar kunnen afwijken van de werkelijke situatie (bijvoorbeeld naar hun aard, vanwege tussentijdse veranderingen, vanwege seizoensinvloeden of anderszins) en daaraan kunnen door Huurder dan ook geen rechten worden ontleend en geven geen recht op enige schadevergoeding of korting. Indien Huurder wijzigingen in de Overeenkomst wenst aan te brengen (bijvoorbeeld een wijziging van de huurperiode of het type accommodatie), kan Huurder hiertoe een verzoek doen aan Verhuurder. Verhuurder is niet gehouden om met gewenste wijzigingen in de Overeenkomst in te stemmen. Indien Verhuurder instemt met de wijzigingen is Verhuurder bevoegd om aan de wijziging voorwaarden te verbinden en wijzigingskosten in rekening te brengen. Een en ander laat onverlet het bepaalde omtrent annulering, welke bepalingen voorgaan. Verhuurder is te allen tijde bevoegd om aan Huurder een passend alternatief aan te bieden met betrekking tot de locatie of de ligging van de accommodatie, alsmede een beter type accommodatie aan te bieden. Huurder is gebonden aan de dergelijke redelijke en passende alternatieven van Verhuurder, zonder recht op enige schadevergoeding of korting. Indien door Huurder een voorkeurstoeslag is betaald, zal Verhuurder deze voorkeurstoeslag restitueren. Indien Verhuurder, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht (waaronder wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk verhinderd worden van de uitvoering van de Overeenkomst door Verhuurder door omstandigheden gelegen buiten de wil van Verhuurder, waaronder oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen), kan Verhuurder een wijzigingsvoorstel voorleggen aan Huurder, bijvoorbeeld voor een andere reisperiode, een ander type accommodatie of een verblijf op een ander complex/park. Huurder kan binnen veertien dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel van Verhuurder het wijzigingsvoorstel afwijzen, bij gebreke waarvan het wijzigingsvoorstel wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien het niet mogelijk is een wijzigingsvoorstel voor te leggen voor Verhuurder dan wel indien Huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, is Verhuurder bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, waarbij Huurder recht heeft op kwijtschelding of teruggave van het reeds betaalde deel van de Huurprijs, zonder dat Verhuurder gehouden is tot vergoeding van enige eventuele schade van Gebruikers.

Artikel 8: Annulering

Een reservering kan worden geannuleerd door de Huurder. In dat geval is Huurder annuleringskosten (als schadeloosstelling) verschuldigd aan Verhuurder. Een annulering door één Huurder geldt voor alle Huurders. Met betrekking tot de hoogte van de annuleringskosten geldt het volgende:

• Bij annuleringen tot 14 dagen voor de dag van aankomst worden geen annuleringskosten in rekening gebracht door Verhuurder.

• Bij annuleringen vanaf 14 dagen voor de dag van aankomst en indien Huurder geheel niet verschijnt, wordt de gehele Huurprijs in rekening gebracht door Verhuurder.

Artikel 9: Aankomst en vertrek

Huurder dient op de overeengekomen dag van aankomst zoals vermeld in de Overeenkomst tussen 16.00 en 23.00 uur in te checken. Huurder dient op de overeengekomen dag van vertrek zoals vermeld in de Overeenkomst vóór 11.00 uur uit te checken. Indien Huurder hiervan zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder afwijkt, is Verhuurder gerechtigd extra kosten in rekening te brengen aan Huurder. Indien Huurder niet op de dag van aankomst heeft ingecheckt, wordt dit beschouwd als een annulering en is Verhuurder bevoegd de accommodatie aan anderen te verhuren (zonder recht van Huurder op restitutie of schadevergoeding). Indien Huurder het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder beëindigd en bijvoorbeeld eerder uitcheckt dan de overeengekomen datum zoals vermeld in de Overeenkomst, dan blijft de gehele Huurprijs verschuldigd en heeft Huurder geen recht op restitutie van een deel van de Huurprijs of andere kosten. Bij aankomst dienen de Gebruikers zich te kunnen legitimeren bij het inchecken. Verhuurder is bevoegd om Gebruikers die zich niet kunnen legitimeren niet toe te laten tot de accommodatie.

Artikel 10: Verplichtingen Huurder en voorschriften

De accommodatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het (recreatieve) doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder. Het is verboden de accommodatie te gebruiken met meer personen dan het (maximaal) aangegeven aantal personen voor de betreffende accommodatie. Huurder is verplicht zijn voertuigen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Het is Huurder niet toegestaan de bedden te gebruiken zonder het ter beschikking gestelde linnengoed. De accommodatie mag uitsluitend worden gebruikt als vakantieverblijf en mag niet worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het is verboden om te roken in de accommodaties en het is verboden om drugs te gebruiken of voorhanden te hebben in de accommodaties. Het is verboden om overlast (waaronder lawaai, stank) te veroorzaken voor Verhuurder, andere huurders, omwonenden en derden. Huurder dient alle instructies van personeel en bewaking te allen tijde op te volgen. Huurder is gehouden de accommodatie deugdelijk af te sluiten. Het is Huurder verplicht te melden indien huisdieren meegebracht worden in de accommodatie. Huurder dient zich te houden aan eventuele door Verhuurder vastgestelde regels en reglementen voor de betreffende accommodatie(s).

Artikel 11: Gebruik accommodatie, schade en achterlaten

Huurder wordt geacht de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris en andere zaken schoon, in goede staat, zonder schade en volledig te hebben ontvangen. Huurder dient binnen één uur na het inchecken te controleren dat de accommodatie zich in goede staat bevindt en dient binnen twee uur na het inchecken bij Verhuurder te reclameren, door bij de receptie eventuele gebreken, schade en/of vermissingen te melden. Indien Verhuurder achteraf schade constateert waarover door Huurder niet is gereclameerd, dan zal deze schade worden beschouwd als door Huurder tijdens de huur door Huurder van de accommodatie te zijn ontstaan en is Huurder daarvoor aansprakelijk. Voor zover reeds bij het betrekken van de accommodatie door Huurder sprake was van schade aan de accommodatie of de daarin aanwezige inventaris of andere zaken waarvoor Huurder niet aansprakelijk is, zal Verhuurder zich inspannen om deze schade zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. Huurder heeft geen recht op korting of enige schadevergoeding. Gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de accommodatie en het park/complex, het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris. Gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies, vermissing en schade (bijvoorbeeld door breuk, vermissing en/of beschadiging) aan de accommodatie en/of de daarin aanwezige inventaris en andere zaken. Eventuele schade dient door Gebruiker per ommegaande te worden gemeld bij de receptie. De schade dient op verzoek van Verhuurder onmiddellijk te worden vergoed door Gebruiker, tenzij zij kunnen aantonen dat het ontstaan van de schade niet te wijten is aan schuld van Gebruiker. Verhuurder is ook bevoegd ervoor te kiezen de schade te verrekenen met de borgsom dan wel later in rekening te brengen. Huurder dient de accommodatie bij vertrek in goede staat en bezemschoon achter te laten. Dit houdt in dat alle zaken op de oorspronkelijke plaats dienen te zijn (terug)geplaatst, dat er geen afwas meer staat en dat al het serviesgoed is opgeborgen, de keuken en ijskast leeg en schoon zijn achtergelaten, alle vuilnis en vuilniszakken zijn verwijderd en zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en het beddengoed is afgehaald. Indien de accommodatie niet juist wordt achtergelaten, worden extra (schoonmaak- /reinigings)kosten door Verhuurder in rekening gebracht.

Artikel 12: Ontzegging toegang tot de accommodatie

Indien een of meer Gebruikers in strijd handelt met de Overeenkomst, de Reserveringsvoorwaarden, deze algemene voorwaarden, enig reglement van Verhuurder, enig overheidsvoorschrift of wettelijke bepaling en/of aanwijzingen van (medewerkers van) Verhuurder, is Verhuurder bevoegd alle Gebruikers van de betreffende accommodatie de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, zonder gehoudenheid tot restitutie van de Huurprijs of betaling van enige schadevergoeding. Verhuurder en medewerkers van Verhuurder zijn te allen tijde bevoegd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongeval, diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongemak en overlast veroorzaakt door derden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. Eventuele aansprakelijkheid van Verhuurder wordt beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de geldende aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder. Gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en schade (bijvoorbeeld door breuk, vermissing en/of beschadiging) aan de accommodatie en/of de daarin aanwezige inventaris en/of aan het complex/het park en/of aan andere eigendommen van Verhuurder als gevolg van het handelen van Gebruikers. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Gebruikers. Verhuurder kan bepalen dat personen die schade hebben veroorzaakt voor Verhuurder, overlast hebben veroorzaakt dan wel anderszins in strijd hebben gehandeld met de Overeenkomst, de Reserveringsvoorwaarden, deze algemene voorwaarden, enig reglement van Verhuurder en/of aanwijzingen van (medewerkers van) Verhuurder, niet meer welkom zijn op het terrein van Verhuurder en aan deze personen de toegang ontzeggen tot de accomodatie(s)/het terrein van Verhuurder.

Artikel 14: Klachten

Huurder kan eventuele klachten tijdens het verblijf melden bij de Verhuurder. Indien de klacht niet naar tevredenheid van Huurder is opgelost kan Huurder zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één maand na het uitchecken, de klacht schriftelijk indienen bij Verhuurder. Klachten worden met grote zorgvuldigheid door Verhuurder behandeld.

Artikel 15: Voorwaarden

Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst, de Reserveringsvoorwaarden en deze algemene voorwaarden, geldt de navolgende rangorde: – de Overeenkomst; – de Reserveringsvoorwaarden; – deze algemene voorwaarden (behoudens kennelijke fouten/verschrijvingen). Kennelijke druk- of zetfouten, verschrijvingen of vergissingen vermeld op de website, in magazines, in de Overeenkomst, de Reserveringsvoorwaarden, de algemene voorwaarden dan wel anderszins, binden de Verhuurder niet. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Verhuurder schriftelijk zijn geaccordeerd. Voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand en van kracht. De eventuele algemene voorwaarden van Huurder of Gebruiker zijn niet van toepassing en worden door Verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden of reglementen.

Artikel 16: Privacy

Verhuurder neemt de gegevens die door Huurder worden verstrekt op in een bestand ten behoeve van de gastenadministratie. Deze gegevens worden door Verhuurder gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering en kunnen door Verhuurder worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen te verstrekken. Verhuurder zal de gegevens verwerken in overeenstemming met de privacywetgeving. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacy statement zoals is opgenomen op onze website.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder is Spaans recht van toepassing.

×